ETHISCHE REGELGEVING

Principe 1: Respect voor de persoon

De diensten en producten die IWS aanbiedt zijn niet gericht op mensen:
. - die zich in financiële nood bevinden
- die minderjarig zijn
- die niet volledig in het bezit zijn van hun geestelijke vermogens
De diensten die worden uitgevoerd zijn voor amusementsdoeleinden. In geval van twijfel en volgens het voorzorgsprincipe wordt u uitgenodigd om u uit te schrijven via onderstaande link
Privacybeleid

Principe 2: Eerlijkheid, integriteit en billijkheid

De onderneming en haar personeel zijn volledig toegewijd aan de principes van eerlijkheid, integriteit en billijkheid bij de levering van diensten aan het publiek en hun klanten.

Alle medewerkers van het bedrijf zorgen ervoor dat commerciële transacties, verzoeken om diensten, aankopen of het inhuren van personeel op een open, eerlijke en onpartijdige manier worden afgehandeld.

Dit Charter beschrijft de gedragsnormen die van alle medewerkers worden verwacht, evenals het beleid van de Vennootschap inzake het aanvaarden van voordelen en het beheer van belangenconflicten in de uitoefening van officiële taken.

Dit Charter is ook van toepassing op tijdelijk en deeltijds personeel dat in dienst is van de Vennootschap.

Principe 3: Gelijke kansen voor alle werknemers

Het bedrijf is een werkgever die zich inzet voor het principe van gelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Werkgelegenheid is beschikbaar voor iedereen, ongeacht leeftijd, huidskleur, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap of enige andere wettelijk beschermde status.

Dit principe is van toepassing op alle aspecten van de arbeidsrelatie, waaronder werving, indienstneming, opleiding, aanstelling, promotie, overplaatsing, beëindiging en administratie van de lonen en salarissen.

Principe 4: Veiligheids- en gezondheidspraktijken

Het bedrijf zet zich in om een werkplek te bieden die vrij is van verwondingen en ziekten, die op een milieuvriendelijke manier en in overeenstemming met alle relevante wet- en regelgeving ter bescherming van de veiligheid van de werknemers en het milieu functioneert.

Medewerkers voeren hun werk in alle veiligheid uit.

Principe 5: Eerlijke concurrentie

Het is het beleid van de onderneming om alle concurrentiebeperkende praktijken die de concurrentie kunnen beperken, beperken of vervalsen, alsmede alle oneerlijke concurrentiepraktijken te verbieden.

Als gevolg daarvan mogen onze medewerkers niet (formeel of informeel) met concurrenten afspraken maken over prijzen of andere handelsvoorwaarden; productie, marketing, technische ontwikkeling of investeringen beperken of controleren; markten of leveringsbronnen manipuleren of verdelen; deelnemen aan valse offertes in het kader van aanbestedingen of enige andere vorm van concurrentie; de markttoegang en de vrijheid van concurrentie voor andere ondernemingen beperken of beperken; ongelijke voorwaarden voor gelijkwaardige prestaties toepassen op handelspartners, waardoor een concurrentienadeel ontstaat; de ondertekening van aanvaardingscontracten door handelspartners afhankelijk stellen van bijkomende verplichtingen die door hun aard of volgens commercieel gebruik geen verband houden met het voorwerp van dergelijke overeenkomsten.

Het is onze medewerkers verboden enige daad van oneerlijke concurrentie te verrichten in de vorm van: het weglokken van klanten van het bedrijf door gebruik te maken van de relaties die met deze klanten zijn opgebouwd in het kader van de functie die voorheen binnen het bedrijf werd uitgeoefend; het ontslaan of aantrekken van medewerkers van een bedrijf om een concurrerend bedrijf te creëren en de klanten van dit bedrijf om te leiden of medewerkers van een bedrijf in dienst te nemen om het werk te verstoren.

Tegelijkertijd mogen onze werknemers geen maatregelen nemen die de legitieme belangen van de consumenten of andere activiteiten die in strijd zijn met het mededingingsrecht ondermijnen.

Principe 6: Bestuur en corruptiebestrijding

Het bedrijf heeft geen tolerantie voor corruptie.
Werknemers mogen nooit iets van waarde aanbieden, direct of indirect, aan overheidsfunctionarissen en zakenpartners om een onrechtmatig voordeel te verkrijgen.

Het bedrijf verbiedt betaling, aanbiedingen van betaling en alles wat direct of indirect van waarde is met het doel een oneerlijk commercieel of persoonlijk voordeel te beïnvloeden of te verkrijgen.

Derden zullen alleen worden ingehuurd om taken uit te voeren die in het belang van de onderneming zijn, op voorwaarde dat de te betalen vergoedingen redelijk zijn, dat alle afspraken duidelijk zijn gedocumenteerd en dat de afspraken in overeenstemming zijn met het beleid van de onderneming.